O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Tomasz Darkowski świadczy usługi prawne na rzecz Klientów indywidualnych i biznesowych.

 

Założyciel Kancelarii adwokat Tomasz Darkowski legitymuje się bogatym doświadczeniem zawodowym, zwłaszcza w zakresie prawa międzynarodowego, zdobytym w trakcie szeregu misji eksperckich organizowanych przez Komisję Europejską - TAIEX w Serbii, Czarnogórze oraz Bośni i Hercegowinie. Jest współautorem opracowanego dla Ministerstwa Sprawiedliwości Serbii “”Impact assessment” analizującego zobowiązania wynikające z akcesji do UE, w obszarze współpracy sądowej w sprawach karnych, oraz licznych publikacji, takich jak:

 • „To nie jest ustawa przeciwko przedsiębiorcom” Wywiad w Dziennik Gazeta Prawna 08.01.2019
 •  „Austriacki model odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych” w Prokuratura i Prawo 6/2018
 • „Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych- poszukiwanie nowego modelu” w „Na wokandzie” 2017 r.
 • „Warunkowe zawieszenie wykonania kary – próba oceny potencjalnego wpływu nowelizacji na politykę karną” w „Warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności w świetle reformy prawa karnego” pod redakcją A. Adamskiego, M. Berenta, M. Leciaka, Wolters Kluwer Polska, 2016;
 • „Wybrane problemy związane z umowami zawieranymi przez Unię Europejską i wspólnoty Europejskie” w „Umowy zawarte przez Wspólnoty Europejskie w orzecznictwie sądowym państw członkowskich” pod redakcją A.Gubrynowicza, Studia i analizy Collegium Civitas, Warszawa 2008,
 • „Zniesienie sądowego stwierdzenia wykonalności sądowych orzeczeń zagranicznych we wspólnym obszarze sądowym – porównanie istniejących instrumentów” we „Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych” pod redakcją prof. dr hab. Andrzeja Wróbla oraz prof. dr hab. Władysława Czaplińskiego, CH Beck 2007,
 • T. Darkowski, D. Jasińska „Współpraca sądowa w sprawach cywilnych”, w „Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Geneza, stan i perspektywy rozwoju” pod redakcją F. Jasiński, K. Smoter, Warszawa 2005
   

Zapraszamy do współpracy.

Prawo cywilne

 • przygotowywanie i opiniowanie pism i umów,
 • reprezentowanie przed sądem w sprawach cywilnych,
 • sprawy związane z współwłasnością,
 • dochodzenie roszczeń,
 • dochodzenie odszkodowań,
 • sprawy związane ze służebnością przesyłu,
 • sprawy o zasiedzenie,
 • wszechstronne doradztwo prawne w omawianym zakresie.

Prawo pracy

 • przygotowywanie umów o pracę, regulaminów wynagradzania, umów o zakazie konkurencji i innych dokumentów,
 • reprezentowanie przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • udział w negocjacjach pracowniczych,
 • układy zbiorowe,
 • dochodzenie roszczeń i odszkodowań związanych z wypadkami przy pracy, niezgodnie naliczonych nadgodzin, nieprawidłowego rozwiązania stosunku pracy,
 • wszechstronne doradztwo w omawianym zakresie.

Prawo administracyjne

 • pomoc w uzyskaniu koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych,
 • doradztwo prawne w zakresie postępowania administracyjnego,
 • reprezentowanie Klientów przed organami administracji,
 • obsługa prawna zamówień publicznych,
 • stała obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego.
   

Prawo karne i prawo karne gospodarcze

 • pełnienie funkcji obrońcy oraz pełnomocnika w toku całego postępowania karnego (postępowanie przygotowawcze przed organami ścigania oraz dalsze postępowanie sądowego),
 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa karnego.

Prawo europejskie i międzynarodowe

Wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa europejskiego i prawa międzynarodowego, w tym:

 • prowadzenie postępowań dotyczących ENA, ekstradycji, przekazywania skazanych, uznawania i wykonywania wyroków zagranicznych;
 • doświadczeniu w kontaktach z instytucjami UE, w tym reprezentowaniu przed TSUE;
 • doświadczeniu w negocjacjach międzynarodowych i rozwiązywaniu sporów.

Prawo podatkowe

 • reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami w sprawach podatkowych,
 • opracowywanie opinii prawnych w zakresie prawa podatkowego,
 • prawna analiza korespondencji z urzędami skarbowymi,
 • doradztwo w zakresie prawa podatkowego.

Honorarium

Kancelaria podejmuje współpracę w oparciu o umowy o stałą obsługę prawną oraz jednorazowe zlecenia.

 

W ramach stałej współpracy Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie prawne działalności gospodarczej Klienta, które obejmuje konsultacje prawne, sporządzanie i opiniowanie pism, umów i innych dokumentów, udział w negocjacjach prawnych i reprezentacja w sprawach przed sądem.

 

Na rzecz klientów indywidualnych świadczymy wsparcie w ramach jednorazowych zleceń. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, zastępstwo procesowe.

 

W zależności od sprawy stosujemy różne formy rozliczeń:

 • rozliczenie godzinowe, będące iloczynem poświęconych sprawie godzin i ustalonej stawki godzinowej,
 • rozliczenie ryczałtowe, jako ustalona z góry kwotą wynagrodzenia za określony zakres czynności,
 • rozliczenie "za sukces" - odsetek uzyskanej dla Klienta kwoty odszkodowania, zadośćuczynienia, itp.

 

Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Tomasz Darkowski

 

ul. Puławska 12a lok 6,
02-566 Warszawa

 

tel. 502 015 026

 

NIP 525-14-24-007
REGON 382208368